Captain Karri Tolock

Older gray haired human, captain of the Kash & Karri

Description:
Bio:

Captain Karri Tolock

Chronicles of Athas Ixitxachitl Ixitxachitl